Creative visual effects
and animation
General Contact
Contact

These are the terms and conditions of The Outpost

Algemene voorwaarden 2019

THE OUTPOST VOF, Lauwerecht 12, 3514 BB Utrecht. Inschrijfnummer K.v.K 60156414

ARTIKEL
01 -

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van THE OUTPOST VOF gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “THE OUTPOST”.
2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

02 -

Offerte

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van THE OUTPOST zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft THE OUTPOST het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen, referenties, 3D modellen, styleframes, moodboards, (technisch) Animatics/ Previs, e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Alle door THE OUTPOST in het kader van een offerte aan de Opdrachtgever verstrekte gegevens, mogen niet aan derden kenbaar gemaakt worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan THE OUTPOST wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij THE OUTPOST, onder vermelding van de namen van de anderen, hiervan op de hoogte stellen.

03 -

Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke acceptatie - binnen de in de offerte opgenomen termijn - van de offerte van THE OUTPOST door de Opdrachtgever.
2. Naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel komt een overeenkomst ook tot stand door een begin van uitvoering van de werkzaamheden door THE OUTPOST, zulks na een schriftelijke bevestiging door THE OUTPOST van een mondeling gedaan verzoek hiertoe door de Opdrachtgever.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door THE OUTPOST bindend en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
4. Een door medewerkers van THE OUTPOST gedane toezegging, afspraak of overeenkomst, bindt THE OUTPOST slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door de directie van THE OUTPOST.
5. Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt, dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan bepaald in de reeds gesloten overeenkomst, dient de Opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan THE OUTPOST mede te delen. Indien wijzigingen mondeling worden opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.
6. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de Opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de schriftelijk overeengekomen levertijd door THE OUTPOST buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

04 -

Prijzen

door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is THE OUTPOST gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door THE OUTPOST en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is THE OUTPOST gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Alle prijzen van THE OUTPOST zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, verzend-, porto-, transport-, reis- en verblijfkosten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Bij overschrijding van een offerteprijs behoudt THE OUTPOST zich het recht voor, op basis van een door THE OUTPOST te overleggen nacalculatie, het factuurbedrag aan te passen.

05 -

Annuleren

1. THE OUTPOST behoudt zich het recht voor een optie te annuleren ten gunste van een opdracht door derden, tenzij de optiehouder na overleg de optie op dat moment heeft omgezet in een opdracht.
2. Annulering van een opdracht door de Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan slechts vóór het begin van uitvoering van de werkzaamheden. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door THE OUTPOST aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Vindt annulering van een opdracht plaats eerder dan 48 uren vóór het begin van de uitvoering van de werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever, naast de in lid 2 van dit artikel bedoelde verschuldigde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen vergoeding.
4. Vindt annulering plaats later dan 48 uren voor het begin van de uitvoering van de werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
5. De financiële verplichtingen van THE OUTPOST jegens derden, verband houdend met de geannuleerde overeenkomst, die alsnog door THE OUTPOST dienen te worden nagekomen, zullen eveneens volledig aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

06 -

Overmacht

1. Ingeval THE OUTPOST door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft THE OUTPOST het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van THE OUTPOST, zonder dat THE OUTPOST tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt ten deze onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en ander bedrijfsstoornissen, hetzij bij THE OUTPOST hetzij bij de leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals overmatig ziekteverzuim, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, natuurrampen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen c.q. belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
3. Ingeval van overmacht is de Opdrachtgever aan THE OUTPOST een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als overeenstemt met het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien de overmacht van tijdelijke aard is en het opgeschorte deel van de overeenkomst op een later tijdstip wordt uitgevoerd, is de Opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd zonder enige korting.

07 -

Levering

1. De door THE OUTPOST vervaardigde zaken zoals maar niet beperkt tot de harde schijven worden ofwel via http//www.de-koerier.com bezorgd, ofwel verstuurd middels een digitaal kanaal (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot upload WeTransfer), ofwel middels upload van een uitzendkopie naar de ftp van een zender (waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk blijft voor de goede kwaliteit van de uitzendkopie) , tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de levering op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever elders plaatsvindt, worden de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever vervoerd.
2. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient THE OUTPOST derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Indien de werkzaamheden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvinden, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. THE OUTPOST zal een specificatie van die kosten aan de Opdrachtgever doen toekomen.
4. Indien THE OUTPOST bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie, materialen of zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d., en de Opdrachtgever te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden schriftelijk overeengekomen tijdstippen, mogelijke kosten en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd.
5. Indien THE OUTPOST schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen dat de door THE OUTPOST vervaardigde zaken en de aan THE OUTPOST ter beschikking gestelde zaken op een vastgestelde datum door de Opdrachtgever afgehaald zullen worden en zulks niet binnen een week is geschied, is THE OUTPOST gerechtigd deze zaken ongefrankeerd en aangetekend aan de Opdrachtgever te retourneren.

08 -

Reclames

1. De Opdrachtgever is gehouden meteen na ontvangst of ter beschikkingstelling van de door THE OUTPOST geleverde zaken, deze te controleren en op direct waarneembare gebreken binnen 8 dagen na ontvangst of terbeschikkingstelling schriftelijk bij THE OUTPOST te reclameren. De zaken waarover de klacht gaat dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na verzending van de reclame door de Opdrachtgever, franco aan THE OUTPOST te worden geretourneerd.
2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
3. Reclames omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend.
4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan THE OUTPOST is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van THE OUTPOST beslissend.
6. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever wordt niet opgeschort door een reclame of retourzending, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

09 -

Betaling

1. THE OUTPOST is gerechtigd een voorschot van de overeengekomen vergoeding te verlangen.
2. THE OUTPOST is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, ter zekerstelling voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever te verlangen.
3. THE OUTPOST draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De Opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan THE OUTPOST te betalen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle betalingen zullen op een door THE OUTPOST aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
5. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
1. zal de Opdrachtgever aan THE OUTPOST een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
2. zal de Opdrachtgever, na daartoe door THE OUTPOST te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
3. heeft THE OUTPOST het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. THE OUTPOST zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
6. Ter keuze van THE OUTPOST kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is THE OUTPOST bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien THE OUTPOST het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op THE OUTPOST heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

010 -

Eigendomsvoorbehoud

1. THE OUTPOST behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens THE OUTPOST heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
2. Ingeval THE OUTPOST een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van THE OUTPOST vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De Opdrachtgever is verplicht THE OUTPOST terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

011 -

Verplichtingen The Outpost

1. THE OUTPOST is verplicht om de hoogst haalbare kwaliteit te bereiken met technisch naar behoren functionerende apparatuur, zonder dat THE OUTPOST gehouden is het resultaat te garanderen.
2. THE OUTPOST verplicht zich de door Opdrachtgever toevertrouwde zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, geluid-, beeld- en informatiedragers, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen, met grote zorg te behandelen.

012 -

Aansprakelijkheid

1. THE OUTPOST aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van toegeleverde zaken.
2. THE OUTPOST is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van aangeleverde files (bijvoorbeeld bij aanlevering van corrupte files).
3. Indien THE OUTPOST met kostbare of niet vervangbare unieke moet werken is de Opdrachtgever verplicht, voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten, waarbij de verzekeraars afstand doen van regres op THE OUTPOST.
4. De Opdrachtgever vrijwaart THE OUTPOST voor aansprakelijkheid jegens derden, daaronder begrepen
aansprakelijkheid uit hoofde van inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom of enig andere wettelijke regeling, verband houdend met de tussen THE OUTPOST en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst c.q. in het kader daarvan door THE OUTPOST geleverde werkzaamheden of zaken.
5. De aansprakelijkheid van THE OUTPOST voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde werkzaamheden of zaken zal uit hoofde van iedere met THE OUTPOST gesloten overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die de Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst aan THE OUTPOST verschuldigd is, verminderd met de out of pocket kosten ter zake van het geleverde en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval aan THE OUTPOST uitkeert. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
6. THE OUTPOST is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de Opdrachtgever, van personeelsleden van de Opdrachtgever, dan wel van door de Opdrachtgever toegelaten personen, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden in het pand, een en ander behoudens opzet of grove schuld van een personeelslid van THE OUTPOST.
7. THE OUTPOST is evenmin aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch is THE OUTPOST aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever aan hem in het kader van te verlenen werkzaamheden afgegeven zaken, een en ander behoudens opzet of grove schuld van een personeelslid van THE OUTPOST.
8. THE OUTPOST is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade of winstderving, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een personeelslid van THE OUTPOST.
9. Elke aansprakelijkheid van THE OUTPOST vervalt na het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens THE OUTPOST, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart THE OUTPOST tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van THE OUTPOST strijdig gebruik van het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de Opdrachtgever;
2. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door THE OUTPOST gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
3. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan THE OUTPOST zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden);
4. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan THE OUTPOST heeft verstrekt en THE OUTPOST de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

013 -

Wanprestatie

THE OUTPOST is gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn en onverminderd de THE OUTPOST verder toekomende rechten, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, een schuldregeling met haar crediteuren treft, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
De gevolgen van opschorting, staking en ontbinding van de overeenkomst komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Opschorting, staking en ontbinding van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is THE OUTPOST gerechtigd vergoeding van de schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, van de Opdrachtgever te vorderen, daaronder begrepen het door de THE OUTPOST gederfde inkomen, alsmede ontbinding van de overeenkomst.

014 -

Verplichtingen opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verplicht zich alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het verstrekken van alle voor de opdracht noodzakelijke gegevens, zaken, materialen e.d..
2. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens e.d., welke THE OUTPOST nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan THE OUTPOST te verstrekken.
3. THE OUTPOST behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens e.d. juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart THE OUTPOST voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens e.d..
5. THE OUTPOST zal de door de Opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens e.d. vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen.
6. De Opdrachtgever is verplicht om gegevens e.d. aan te leveren die binnen de tolerantie vallen overeenkomstig de door de betreffende fabrikant gehanteerde specificaties. Indien de aangeleverde gegevens e.d. hier niet aan voldoen, zullen daaruit voortvloeiende meerkosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

015 -

Auteursrechten

1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan The Outpost. Voorzover een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend THE OUTPOST daartoe bevoegd.
2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
3. THE OUTPOST heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van THE OUTPOST het resultaat zonder vermelding van de naam van THE OUTPOST openbaar te maken, te bewerken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door THE OUTPOST tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van THE OUTPOST, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch THE OUTPOST jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
6. De Opdrachtgever vrijwaart THE OUTPOST voor alle aanspraken van derden, onder meer ter zake van inbreuk op auteursrechten, naburige rechten en andere rechten van intellectuele eigendom, ten gevolge van door THE OUTPOST ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten of zaken.
7. THE OUTPOST behoudt zich, ter zake de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, de intellectuele eigendomsrechten op design en creatie voor ten behoeve van zichzelf of derden-rechthebbenden. De Opdrachtgever is gehouden deze rechten te respecteren en is aansprakelijk voor iedere inbreuk op die rechten.

016 -

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op de tussen THE OUTPOST en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat THE OUTPOST de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever is gevestigd.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat THE OUTPOST aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is THE OUTPOST gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Opdrachtgever gevestigd is.

017 -

Overdracht rechten en plichten

1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. In de situatie dat de onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat ervoor wat betreft de nakoming van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.